Home » Phrasal Verbs » F » fritter away

fritter away

Phrasal Verb Meaning

Description of fritter away

Example of fritter away

Derivates from fritter away

This page is about fritter away.

Was this page useful?

Ads by G o o g l e

Ads by G o o g l e