Home » Phrasal Verbs » B » be taken aback

be taken aback

Phrasal Verb Meaning

Description of be taken aback

Example of be taken aback

Derivates from be taken aback

This page is about be taken aback.

Was this page useful?

Ads by G o o g l e

Ads by G o o g l e