Home » Idioms & Phrases » A » a dime a dozen

a dime a dozen

Meaning / Definition a dime a dozen

Idiom Example for a dime a dozen

Origin of a dime a dozen

This page is about a dime a dozen.

Was this page useful?

Ads by G o o g l e

Ads by G o o g l e